१.गृहनिर्माण संस्थेच्या नोंदणीसाठी अर्जाचा नमुना (फॉर्म नं. ६)
२.मानीव अभीहस्तांतरणासाठी (डीम्ड कन्वेयंस) अर्जाचा नमुना (फॉर्म नं. ७)
३.मानीव अभीहस्तांतरणासाठी आवश्यक कागदपत्रे (शासन निर्णय दिनांक २५.०२.२०११)
४.जिल्हा उपनिबंधक तथा सक्षम प्राधिकारी (मानीव अभीहस्तांतरण) यांचे संपर्क क्रमांक
५.नोंदणी महानिरीक्षक व मुद्रांक नियंत्रक यांचे दिनांक १२-०४-२०१२ चे परिपत्रक
६.महसूल व वन विभागाचे दिनांक २३-११-२०१२ चे परिपत्रक
७.महसूल व वन विभागाचे दि. २६.११.२०१२ चे परिपत्रक
८.गृहनिर्माण विभागाचा दि.07 डिसेंबर 2012 रोजीचा शासन निर्णय
९. एल. बी. टी. बाबत परिपत्रक दि. ७/११/२०१३
१०. शासन निर्णय दि. ५/१२/२०१३