Government of Indias Real Estate BILL-2011
Maharashtra Housing (Regulation and Development) Act, 2012
महाराष्ट्र गृहनिर्माण (नियमन व विकास) अधिनियम,2012
Maharashtra Slum Areas (Improvement, Clearance And Redevelopment) Act, 1971
THE MAHARASHTRA RENT CONTROL ACT, 1999
Verious Amendments and Orders under MOFA 1963
Maharashtra Apartment Ownership Act 1970
Maharashtra Ownership Flats (Regulation of the promotion of construction sale management and transfer) Act 1963
सदनिकांच्या हस्तांतरण / पुनर्विक्री साठी ना-हरकत प्रमाणपत्राची आवशक्यता नसण्या बाबतचे गृहनिर्माण विभागाचे प्रसिद्धी पत्रक
दुरुस्ती खर्चाची मर्यादा वाढविणेबाबतची अधिसूचना