National Emblem of India
  1. महाराष्ट्र भाडे नियंत्रण कायदा (गृहनिर्माण विभाग)/MAHARASHTRA RENT CONTROL ACT (HOUSING DEPARTMENT)
  2. महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास प्राधिकरण/Maharashtra Housing and Area Development Authority
  3. झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण/Slum Rehabilitation Authority
  4. महाराष्ट्र स्थावर संपदा नियामक प्राधिकरण/MAHARASHTRA REAL ESTATE REGULATORY AUTHORITY
  5. शिवशाही पुनर्वसन प्रकल्प मर्यादीत/Shivshahi Punarvasan Prakalp Ltd.