The Maharashtra Real Estate Regulatory Authority, Officers and Employees (Appointment and Service Conditions) Rules, 2016
The Maharashtra Real Estate ( Regulation and Development) ( Recovery of Interest, Penalty, Compensation, Fine payable, forms of complaints and appeal etc) Rules, 2016
The Maharashtra Real Estate ( Regulation and Development) ( Registration of Real Estate Projects, Registration of Real Estate Agents, Rates of Interest and Disclosures on Website) Rules, 2016
The Maharashtra Real Estate Appellate Tribunal, Officers and Employees (Appointment and Service Conditions) Rules, 2016
महाराष्ट्र स्थावर संपदा (विनियमन व विकास) (स्थावर संपदा प्रकल्पांची नोंदणी, स्थावर संपदा अभिकर्त्याची नोंदणी, व्याजदर आणि संकेत स्थळावर त्याचे प्रकटन) नियम,2016,
महाराष्ट्र स्थावर संपदा नियामक प्राधिकरण, अधिकारी व कर्मचारी (नियुक्ती व सेवाशर्ती) नियम 2016,
महाराष्ट्र स्थावर संपदा अपील न्यायाधिकरण अधिकारी व कर्मचारी (नियुक्ती व इतर सेवाशर्ती) नियम, 2016,
महाराष्ट्र स्थावर संपदा ( विनियमन व विकास ) ( व्याज शास्ती, नुकसानभरपाई व देय दंड यांची वसूली तक्रारी व अपील इत्यादी नमूने )नियम, 2016,